Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti poskytovatele, tj. Jana Magdalena Jurkasová, IČO 06815499,

(dále jen "prodávající") a objednatele (dále jen objednatel / kupující"), které specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl., smlouvu o dílo dle § 2586a násl. a smlouvu inominátní dle § 174 odst. 2, vše podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího e-booku, on-line kurzů, konzultací, workshopů, mastermindů a účast na zdarma nabízených akcích prodávajícího (dále jen předmět plnění).

2. Vznik smluvního vztahu

 • Smlouva mezi prodávajícím a objednatelem / kupujícím vzniká vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek www.janamagdalena.art, www.simpleshop.cz, www.janamagdalena.vipmembervault.com, nebo prostřednictvím google formulářů. Je též možné objednat službu prostřednictvím emailové adresy janamagdalena@backlinebaf.cz
 • Objednatel / kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na výše uvedených adresách. Objednatel / kupující objednává předmět plnění vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek stránky www.janamagdalena.art, www.simpleshop.cz, www.janamagdalena.vipmembervault.com, nebo prostřednictvím google formulářů.
 • Objednatel / kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a objednateli / kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět plnění a objednatel / kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Objednatel / kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.janamagdalena.art, www.simpleshop.cz, www.janamagdalena.vipmembervault.com, nebo prostřednictvím google formulářů, nebo prostřednictvím google formulářů a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 • Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze
 • s výslovným písemným ujednáním smluvních stran.
 • Prodávající má právo aktualizovat VOP i během předmětu plnění, má však povinnost informovat objednatele / kupujícího o změně ve VOP. Objednatel / kupující má povinnost se seznámit se změnami v obchodních podmínkách. Pokud s nimi nebude souhlasit, má možnost se k nim vyjádřit do 5 dnů od doručení.

3. Předmět plnění

 • Předmětem plnění je koupě internetového vzdělávacího e-booku, on-line kurzů, konzultací, placených výzev, workshopů, ročních programů, mastermindů a účast na zdarma nabízených akcích prodávajícího, tj. výzvy, webináře, ankety nebo minikurzy.
 • Předmět plnění probíhá výhradně prostřednictvím internetu, pokud není dohodnuto jinak.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek předmětu plnění.
 • V případě jakýchkoliv překážek ke splnění daných podmínek předmětu plnění (překážkami se míní zejména nemoc prodávajícího, nebo nemoc člena rodiny prodávajícího, svátky nebo dovolená), je prodávající povinen informovat kupujícího o nastalé situaci.
 • Prodávající není povinen zajistit náhradní termín předmětu plnění.
 • Prodávající má právo aktualizovat obsah webových stránek
 • bez předchozího upozornění.
 • Prodávající má právo vyloučit objednatele / kupujícího
 • z předmětu plnění v následujících případech:
  • nezákonné šíření materiálů
  • neplnění platebních podmínek
  • nevhodné chování - tím se míní zvláště neshody mezi účastníky předmětu plnění, napadání odlišných názorů jednotlivých účastníků předmětu plnění a dále cokoliv, co
  • je v rozporu s pravidly slušného chování
  • vědomé zatajování své identity, vědomé poskytnutí nepravdivých osobních údajů
 • Objednatel / kupující vyloučený na základě výše uvedených případů nemá nárok na vrácení vynaložených prostředků na předmět plnění ani na samotný předmět plnění a přístup k němu a to ode dne vyloučení.
 • Pokud se objednatel / kupující rozhodne sám opustit předmět plnění, je to na základě jeho osobního rozhodnutí a svobodné vůle. Dnem opuštění předmětu plnění však objednateli / kupujícímu zaniká právo na přístup do předmětu plnění nebo na jakákoliv místa spojená s předmětem plnění.
 • Objednatel / kupující, který dobrovolně opustil předmět plnění, nemá nárok na vrácení vynaložených finančních prostředků na předmět plnění.

5. Práva a povinnosti objednatele / kupujícího

 • Objednatel / kupující vyplněním objednávky předmětu plnění stvrzuje, že smlouva mezi ním a prodávajícím je závazná.
 • Objednatel / kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za sjednaný předmět plnění celou částku uvedenou u předmětu plnění. Tyto povinnosti blíže specifikuje bod č. 6 těchto VOP.
 • Pokud objednatel / kupující zruší svůj závazek později než 14 dnů před termínem zahájení předmětu plnění, je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek, který je blíže specifikován v bodě 6.
 • Předmět plnění je produktem duševního vlastnictví a proto se objednatel / kupující zavazuje, že jej nebude šířit ani ho neposkytne třetím stranám bez souhlasu prodávajícího.
 • V případě nedodržení tohoto závazku mu bude udělena pokuta ve výši 500.000 Kč
 • Objednatel / kupující přijímá uzavřením kupní smlouvy, že jakékoliv použití informací z předmětu plnění je určeno k jeho vlastní potřebě, a zavazuje se nepředávat toto knowhow dále prostřednictvím kurzů, mastermindů, webinářů, konzultací, videí, blogů, článků a jakýchkoli přístupů do svých účtů.
 • Porušení tohoto závazku, bude posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek a bude pokutováno částkou ve výši 500.000 Kč.
 • Prodávající není odpovědný a negarantuje výsledky objednatele / kupujícího a jeho schopnost vydělat peníze či vybudovat profitující podnikání strategiemi, nápady, informacemi a doporučenými nástroji prodávajícího. Úspěch každého objednatele / kupujícího závisí na mnoha faktorech, které zahrnují odhodlání, vnitřní motivaci a houževnatost. Vstupem do jakékoliv formy spolupráce s prodávajícím přijímá objednatel / kupující vlastní odpovědnost za dosažení požadovaných výsledků.
 • Objednatel / kupující má povinnost neprodleně informovat prodávajícího o změnách osobních údajů, které souvisí s administrativními úkony (zejména změna adresy, telefonního čísla, emailové adresy).

6. Konkurenční doložka

 • Objednatel / kupující se zavazuje, že po dobu trvání předmětu plnění nebude na území EU i mimo území EU vykonávat úplatně nebo bezúplatně činnost, která by byla shodná s náplní předmětu plnění, nebo která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání prodávajícího, zejména tu činnost, která je obsahem předmětu plnění.
 • Objednatel / kupující se zavazuje, že po dobu 36 měsíců od skončení předmětu plnění nebude na území EU i mimo území EU vykonávat úplatně nebo bezúplatně činnost, která by byla shodná s náplní předmětu plnění, nebo která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání prodávajícího, zejména tu činnost, která byla obsahem předmětu plnění.
 • Objednatel / kupující má povinnost zdržet se této činnosti vůči všem osobám, včetně klientů prodávajícího.
 • Účastí na předmětu plnění objednatel / kupující souhlasí a činí nesporným, že tato doložka neomezuje objednatele / kupujícího více, než vyžaduje potřebná ochrana prodávajícího a dále, že tato doložka je vzájemně vyvážená, a to zejména s ohledem na to, že:
  • prodávající sdělil objednateli / kupujícímu své know-how a obchodní tajemství;
  • prodávající seznámil objednatele / kupujícího se svými klienty;
 • V případě porušení tohoto závazku specifikovaného v 1. a 2. odstavci této doložky zavazuje se objednatel / kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

7. Cenové a platební podmínky

 • Objednatel / kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za objednaný předmět plnění, neboť prodávající není plátcem DPH.
 • Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná, pokud není výslovně uvedeno.
 • Objednatel / kupující je povinen zaplatit stanovenou částku v řádném termínu uvedeném v objednávce, pokud tak neučiní, budou mu účtovány úroky z prodlení, jak stanovuje daňový řád dle § 252 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu přes společnost Simpleshop, který poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečených a důvěryhodných kanálů.
 • Dále je možné uhradit předmět plnění následujícími způsoby:
  • Bankovním rychlopřevodem na korunový, eurový nebo librový účet prodávajícího.
  • po dohodě je možný přímý bankovní převod na korunový účet prodávajícího.
 • Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající objednateli / kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení předmětu plnění.
 • Pokud je uvedena u předmětu plnění možnost splátek, vystaví prodávající objednateli / kupujícímu splátkový kalendář s uvedeným datem splatnosti jednotlivých splátek.
 • Objednatel / kupující se zavazuje platit včas a řádně splátky stanovené prodávajícím.
 • V případě nedodržení výše uvedených podmínek ztrácí objednatel / kupující možnost platit předmět plnění ve splátkách a je povinen neodkladně zaplatit celkovou částku předmětu plnění. Zároveň s tím mu bude zaslána písemná nebo elektronická upomínka (emailem), která bude zpoplatněna částkou 500 Kč. Každá další upomínka bude zpoplatněna stejnou částkou. Na případné stížnosti o nedoručení emailu nebude brán zřetel. Odesláním emailu bude upomínka považována za doručenou.
 • Pokud adresa, kterou objednatel / kupující uvedl, není platná a objednatel / kupující nenahlásil tuto změnu, dle článku č. 5, a pokud tuto skutečnost prodávající zjistí během administrativních úkonů spojených se zasíláním upomínek, nebude na tuto skutečnost brán zřetel, ani na případné stížnosti.
 • Veškeré právní náklady spojené s vymáháním plateb od objednatele / kupujícího budou účtovány objednateli / kupujícímu
 • Jakékoliv soudní jednání se bude konat v nejbližším možném místě od sídla prodávajícího8. Odstoupení od smlouvy prodávajícím8. Odstoupení od smlouvy prodávajícím.

8. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy:
  • nedojde-li k úhradě předmětu plnění ani 10 dnů po stanoveném termínu;
  • v případě porušení zásad uvedených v bodě 5
 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy také z jiných vážných důvodů a to v průběhu předmětu plnění. Vážnými důvody se míní zejména úmrtí prodávajícího či případ jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti. V takovém případě vrátí prodávající, nebo jeho zmocněnec stanovený soudem, alikvotní výši uhrazené částky předmětu plnění v závislosti na nevyčerpané části předmětu plnění.

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 • Objednatel / kupující souhlasí uzavřením smlouvy, že nemá nárok na odstoupení od smlouvy po převzetí předmětu plnění dle § 1837 odst. 1 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nepovolit odstoupení od smlouvy objednatelem / kupujícím v případě, že se jedná o přeprodej, speciální akci nebo jakýkoliv produkt, který nepatří mezi standardní produkty nabízené prodávajícím.
 • V případě, že byl již objednateli / kupujícímu objednaný předmět plnění v celém rozsahu poskytnut, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele / kupujícího a objednatel / kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy na základě § 1837 odst. 1 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Objednatel / kupující se zavazuje uhradit storno poplatek v případě, že chce stornovat objednávku před zahájením předmětu plnění v těchto případech:
  • 14 a více dní před termínem zahájení předmětu plnění - administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon.
  • 14-7 dní před termínem zahájení předmětu plnění - 50% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon.
  • 6 a méně dní před termínem zahájení předmětu plnění - 100% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon.
 • Objednatel / kupující je povinen při stornování objednávky vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na konci těchto VOP, a zaslat jej prodávajícímu. Pokud objednatel / kupující vlastní elektronický podpis, je možné jej zaslat emailem, v ostatních případech ho objednatel / kupující zašle doporučeně prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1. těchto VOP.
 • Prodávající vrátí částku kurzovného poníženou o storno poplatky, dle výše uvedených podmínek v tomto bodě, za stornovaný předmět plnění zpět objednateli / kupujícímu do 30 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "nařízení". Správcem osobních údajů, jako takovým, je Jana Magdalena Jurkasová.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje objednatele / kupujícího v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu a IČO, DIČ pokud jej objednatel / kupující vlastní.
 • Prodávající osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj, zpracování osobních údajů objednatele / kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel / kupující, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost objednatele /kupujícího.
 • Osobní údaje objednatele / kupujícího prodávající zpracovává pouze pro tyto účely:
  • vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace;
  • administrace předmětu plnění, evidence proběhlého předmětu plnění, emailing
 • Prodávající neposkytuje shromážděné osobní údaje třetím stranám
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že objednatel / kupující odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude prodávající moci uzavřít smlouvu o předmětu plnění, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. Prodávající uloží osobní údaje objednatele / kupujícího po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.
 • Objednatel / kupující (subjekt osobních údajů) má:
  • dle čl. 15 nařízení právo získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) - h) nařízení;
  • za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;
  • dle čl. 17 nařízení právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;
  • za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů;
  • za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;
  • za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  • dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro objednatele / kupujícího (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.
  • za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-l pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
  • v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se objednatel / kupující (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.
 • V případě jakýchkoli natáčených videozáznamů s více účastníky (objednatelé / kupující, hosté) má prodávající nárok použít tato videa k marketingovým účelům. Účastí na takových videích, účastník souhlasí se zveřejněním a použitím k marketingovým účelům.
 • Prodávající má právo použít jména a ukázky práce účastníků kurzu, jejich výhry a pokrok v rámci kurzu k propagačním účelům na všech svých stránkách a profilech v rámci sociálních sítí nejen po celou dobu trvání kurzu ale i po jeho ukončení.

11. Závěrečná ustanovení

 • VOP jsou k dispozici v sídle prodávajícího a na internetových stránkách www.janamagdalena.art
 • Vyplněním objednávky předmětu plnění objednatel / kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnuté prodávajícím objednateli / kupujícímu mají přednost VOP.
 • V případě, kdy prodávající zasílá objednateli / kupujícímu jakékoliv oznámení, bude toto oznámení zásadně zasíláno na e-mailovou adresu nebo přes internetovou platformu Messenger
 • V případě, že se kterékoliv ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 • Právní předpisy mezi prodávajícím a objednatelem / kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hovoří-li se v těchto podmínkách o písemné formě právního jednání, zahrnuje tato forma též jednání učiněné prostřednictvím e-mailu nebo internetové platformy Messenger

Tyto VOP jsou účinné od 16. 10. 2023


Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Jana Magdalena Jurkasová,

IČO 06815499

V…………………………., dne……………………..

Věc: Odstoupení od smlouvy o …………………………… uzavřené na dálku

Dobrý den,

prostřednictvím objednávky na internetových stránkách www.janamagdalena.art, www.simpleshop.cz, www.janamagdalena.vipmembervault.com, nebo prostřednictvím emailové adresy janamagdalena@backlinebaf.cz (nehodící se škrtněte) zaslané dne…………………. a následně zaslaného potvrzení objednávky jsem uzavřel(a) smlouvu o ………………………………………… jejímž předmětem byl závazek společnosti uvedené v záhlaví této žádosti k poskytnutí…………………………………. a můj závazek k úhradě objednávky.

Jelikož se jednalo o smlouvu uzavřenou pomocí prostředku komunikace na dálku, využívám tímto svého oprávnění dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákonem stanovené době tímto odstupuji od výše uvedené smlouvy.

S pozdravem

…………………………………

(podpis)

Vaše jméno a příjmení: ............................................................................

Vaše adresa: ……………………………………………………………………………….